Со Законот за основање на Македонска академска истражувачка мрежа се уредуваат основањето, статусот, задачите, работата, раководењето, управувањето, финансирањето, надзорот над работата, како и други прашања поврзани со работата на Македонската академска истражувачка мрежа.

Законот за основање на Македонска академска истражувачка мрежа можете да го превземете овде.