Управувањето со МАРнет се врши од страна на Управниот одбор. Членовите на одборот се именуваат и разрешуваат од страна на Влада на Република Северна Македонија.

Членовите на Управниот одбор се именуваат врз принципот на стручност и компетентност и принципот на соодветна и правична застапеност.

Моментални членовите на Управниот одбор се:

  • проф. д-р Иван Чорбев – претседател на УО
  • проф. д-р Зоран Здравев
  • проф. д-р Илија Јолески
  • м-р Димитар Манчев
  • Кети Костовска
  • доц. д-р Агон Мемети
  • проф. д-р Устијана Речкоска-Шикоска