Александар Попоски

Датум на раѓање: 12.08.1989 година
Место: Битола
Образование:Универзитет “Св Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет
Звање: Магистер од областа на Монетарна економија, финансии и банкарство

Тел контакт: 02 3256561
Адреса на електронска пошта:
aleksandar.poposki@marnet.mk